Norske elever er skoleflinke, men ensomme

Norske elever blir stadig flinkere i fagene matematikk, naturfag og lesing. Samtidig er flere elever enn før ensomme og føler seg utenfor. Har norsk skole sluttet å bry seg om trivsel til fordel for gode prøveresultater?

I PISA-undersøkelsen for 2015 kommer norske elever veldig godt ut. Vi ligger over gjennomsnittet blant landene som er med i alle fagene som undersøkes – matematikk, naturfag og lesing. Norske politikere jubler over resultatene, men glemmer å nevne et annet viktig aspekt undersøkelsen ser på.

•PISA måler 15-åringers kompetanse inne lesing, matematikk og naturfag.

•55 000 elever fra 72 land deltok i undersøkelsen.

•Omtrent 5500 norske elever fra 229 skoler var med. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Norske elever har kanskje blitt flinkere på skolen, men fler enn tidligere er også ensomme, føler at de ikke passer inn, og opplever at de blir holdt utenfor.

I 2015 sier dobbelt så mange at det føler seg holdt utenfor sammenlignet med i 2003. Hva er årsaken til dette? Og hva blir konsekvensene?

Ensomhet er viktigst

Da han snakket om undersøkelsen la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vekt på at det ikke bare er det faglige som er viktig i skolen. Elevene skal også forberedes på livet senere, og det sosiale er en viktig del av denne forberedelsen.

Studien ”Losing all interest in school” tar opp hva som gjør at elever dropper ut av videregående skole. De fant at de viktigste årsakene er knyttet til ensomhet og opplevd støtte fra lærer. Med nærmere 30 elever i hver klasse og en lærer som er strekt til det ytterste kan det være vanskelig å bli sett som enkeltindivid.

Har skolen mistet fokuset på den enkelte elev til fordel for å bli gode i internasjonale standardiserte prøver? Hva har det å si om norske elever er på topp i lesing når nesten hver tredje elev ikke fullfører videregående etter fem år?

I følge forskerne bak studien har det ikke så mye å si hvilke faglige prestasjoner elevene har. Både elever som gjør det bra på skolen og elever som gjør det dårlig velger å slutte om de føler seg ensomme.

•Fra 2003 til 2015 har andelen elever som rapporterer at de føler seg annerledes og at de ikke passer inn, økt fra 9 til 17 prosent.

•Andelen som oppgir at de føler seg ensomme og blir holdt utenfor på skolen, har økt fra henholdsvis 6 og 7 prosent i 2003 til 12 og 14 prosent i 2015.

•Det er en økning i andelen elever som rapporterer at de føler seg ensomme, ikke passer inn og blir holdt utenfor på skolen i 2015, enn i de to tidligere undersøkelsene. Kilde: ”Stø kurs – norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015”

Lærer må se elever

Også mangel på gode forhold til lærere er avgjørende for mange som velger å slutte. Det er ikke så vanskelig å se for seg – er du en av de med gode karakterer, som gjør leksene og som svarer rett på spørsmålene i timen er det kanskje ikke deg læreren prioriterer når han skal gi ekstra oppfølging.

Med fraværsgrensen innført er det også lagt opp til at lærere skal følge ekstra med på ”utsatte elever” – de som faller utenfor, som ikke dukker opp til timen og som kanskje ikke gjør det så bra faglig.

De som gjør det bra på skolen faller kanskje inn i kategorien ”de det går bra med”. Og en lærer som har mer enn nok arbeid, for mange elever å følge opp og for liten tid vil heller fokusere på å formidle det faglige stoffet til hele klassen, for så å følge opp de ”utsatte elevene”.

Når en allerede er ensom kan det å ikke bli sett av læreren oppleves som en enda større belastning. Man blir bare en i mengden, selv om man kanskje hadde trengt en samtalepartner og hjelp til å motivere seg til å bli på skolen.

Alle må bli sett

Det er bra at norske elever har blitt flinkere i de tre fagene som undersøkelsen tester. Det sier noe om kvaliteten på undervisningen vi har i Norge sammenlignet med i resten av verden, og det er viktig at vi er på et visst nivå for å kunne jobbe i et mer internasjonalisert arbeidsmarked senere i livet.

Vi må bare ikke legge helt til side trivselsfaktoren. Om vi mister en tredjedel av elevene ved videregående på veien legger det en stor belastning på samfunnet i lengden. Og ikke minst legger det en enorm belastning på de som faktisk dropper ut, og som kunne vært hentet inn ved å gi dem den oppmerksomheten og oppfølgingen de fortjener.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *